Villkor

 

VERKTYGSAKUTENS ALLMÄNNA UTHYRNINGSVILLKOR

1 Hyresobjekt
 1.1 Hyresobjektet skall avlämnas och återlämnas vid uthyrarens butik eller på annan överenskommen plats. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats.
1.2 Hyrestagaren får inte märka om eller på annat sätt ändra identifikation, skriftliga instruktioner eller liknande.
1.3 Vid avlämnandet skall hyresobjektet vara i driftsdugligt skick, samt vara försett med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar.
1.4 Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet.
1.5 Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion skall, för att kunna göras gällande, snarast skriftligen anmälas till uthyraren, dock senast en vecka efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren.
1.6 Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. l annat fall är uthyraren, berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad. 
1.7 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Hyrestagaren skall dock ombesörja och bekosta besiktningar efter montage på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid.

2. Användning
2.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.
2.2 Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.
2.3 Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Förutom att bekosta driv- och smörjmedel, skall hyrestagaren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial.

3. Hyrestid
3.1 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt 1.1.  
3.2 Hyresobjektet uthyres för användning i enskift om högst åtta timmar om inte annat avtalats. Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användandet, såsom användning i förlängda skift eller i flerskift.

4. Ersättning
4.1 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag/dygn. Dygnshyran avser 8 arbetstimmar, se §3.2 (ex. hyr du maskinen 08.00 ska den avlämnas senast 16.00, för att inte ytterligare en dygnshyra ska räknas). För varje påbörjat dygn utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg enligt uthyrarens prislista. Arbetsfria lördagar, söndagar och helgdagar är hyresfria (gäller endast företag vid långtidshyra). För vissa särskilt angivna hyresobjekt debiteras hyra per kalenderdag eller månad enligt uthyrarens prislista. Vid timhyra så räknas varje påbörjad timme som hel timme. Återlämning av maskin och dyl. ska ske före 18.00 alla dagar i veckan. Efter 18.00 räknas som ett nytt dygn.
För samtliga hyresobjekt debiteras dock hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet.
4.2 Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering.
4.3 För stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.
4.4 Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt (moms).
4.5 Fakturabeloppet skall vara uthyraren tillhanda senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 24 % per år samt lagstiftad påminnelseavgift om f.n. 50 kronor.
4.6 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens prislista eller annan betryggande säkerhet, såsom exempelvis depositionsavgift motsvarande återanskaffningsvärdet. I vissa fall har uthyraren även rätt att kräva att mer än en person står som hyrestagare på kontraktet (delat ansvar), gäller bl.a. i de fall då det handlar om maskiner som betingar ett stort/högt värde.
4.7 Bokad maskin måste avbokas 24 timmar innan överenskommen avhämtnings
eller bokad tid. Vid utebliven avbokning utgår full ersättning inkl. moms men exkl. drivmedel.

5. Ansvar

5.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.
5.2 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada skall anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden.
5.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.
5.4 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening stillestånd eller driftsavbrott.
5.5 Hyrestagaren ansvarar för att ta del av och själv erhålla gällande skyddsutrustning och följa dom. Hyrestagaren ansvarar även att skaffa sig kunskap om funktion, montering och brukandet av hyresobjektet via bruksanvisning och/eller via annan form av hjälp från uthyraren. Vid behov kan även utbildning erhållas av uthyraren.                   

6.Försäkring
6.1 Hyrestagaren skall under hyrestiden hålla hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring motsvarande återanskaffningskostnaden. Vid stöld ska hyrestagaren göra en polisanmälan. Hyrestagaren betalar självrisken till sitt försäkringsbolag samt återskaffningskostnaden, vilket kan variera beroende på vilken produkt/maskin det är.

7. Hävande
7.1 Part har rätt att häva avtalet i det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom.
7.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtal.
7.3 Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, ställer in sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

8. Tvist
8.1 Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande. Särskilda villkor vid köp. Vid köp av varor, förbehåller sig säljaren äganderätten till varorna till dess köparen till fullo har betalt för dessa. Till dess äganderätten har övergått till köparen, har köparen således ej rätt att pantsätta, sälja eller på annat sätt avhända sig varorna. Om köparen inte betalar i rätt tid, har säljaren rätt att återta varorna.

9. Säkerhet
9.1 Giltig (Svensk) legitimation måste alltid uppvisas. I undantagsfall kan utländsk legitimation eller pass godkännas (se nedan). I vissa fall skannas id-handling in i dator och sparas av uthyraren under tiden som hyrestagaren har hyresobjekten. Vid återlämnandet av hyresobjekten raderas denna inskanning/information.

9.2 Person som önskar hyra måste vara folkbokförd eller vara mantalsskriven i Sverige. Om man är t.ex. "gästarbetare" i riket och behöver hyra maskiner, kommer uthyraren kräva depositions avgift motsvarande återanskaffningsvärdet eller enl. annan överenskommelse mellan uthyraren och hyrestagaren.
9.3 Hyrestagaren måste vara medveten om att uthyraren kommer att, förutom begära giltig id-handling, vidta andra åtgärder (exempelvis kontroll i personregister och göra en kreditupplysning) för att säkerställa identitet på uthyraren så att hyresobjektet kommer åter till uthyraren. Framkommer det, vid kreditupplysning, att man inte har inkomst eller att man inte anses vara kreditvärdig p g a obetalda skulder etc. finns det risk att man inte kan hyra maskiner.  

 

Prisinformation: Samtliga priser är exklusive moms! Vi reserverar oss för ev. tryckfel och prisändringar! Vi har F-skattsedel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verktygsakuten | Storgatan 14 | 231 97 Klagstorp | hyra@verktygsakuten.com | +46763-190884  |